Hoe wij omgaan met je privacy

Privacy verklaring
Het Notu-lerenteam (een dienst van Quite Write) neemt je privacy serieus en zal persoonlijke gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken. Het Notu-lerenteam (Quite Write) handelt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en vanaf mei 2018 met de nieuwe AVG.

Om ervoor te zorgen dat de informatie in deze privacyverklaring voor jou zo duidelijk mogelijk is, hebben we ervoor gekozen om onbegrijpelijke en onleesbare juridische bepalingen te vermijden.

Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Quite Write, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30090657, gevestigd aan de Meierijstraat 12 6137 KK te Sittard, bereikbaar op telefoonnummer 046 -785 27 30 en per mail op info@quitewrite.nl.

Wat is Het Notu-lerenteam?
Het Notu-lerenteam is een onderdeel van Quite Write dat verschillende diensten biedt voor notulisten (of zij die dat willen worden). Daartoe biedt het Notu-lerenteam privé coaching, een notuleercursus in groepsverband en de inzet van ervaren notulisten bij de opdrachtgever. Ben je geïnterresserd in een van onze diensten dan kun je gebruik maken van het online contactformulier. Als je de notuleercursus wilt volgen, kan je je  aanmelden met gebruikmaking van het aanmeldingsformulier.

Welke informatie wordt door Het Notu-lerenteam verzameld en verwerkt?
1. Het Contactformulier
Als je meer informatie wenst over een van de diensten van het Notu-lerenteam of een vrijblijvende offerte wenst, kunt je gebruikmaken van het contactformulier op de website.  Je wordt gevraagd je:

 • Volledige naam,
 • e-mailadres,
 • Het onderwerp van je bericht te vermelden,
 • Telefoonnummer en eventueel het moment waarop u door ons wilt worden teruggebeld,
 • Instemming met de opslag en verwerking van je gegevens die u heeft ingevuld in het contactformulier.2. Het aanmeldingsformulier

2. Het aanmeldingsformulier
Als je je wilt aanmelden voor een van de notuleercursussen in groepsverband, vragen wij je het aanmeldingsformulier volledig in te vullen.

 • Voornaam, tussenvoegsel, achternaam,
 • Geboortedatum en geslacht,
 • Telefoonnummer,
 • Straatnaam, huisnummer, toevoeging, postcode, woonplaats
 • E-mailadres
 • Betalingswijze
 • o   U betaalt de cursus zelf, of
 • o   Je werkgever betaalt de cursus. Als je werkgever de cursus betaalt vermeldt u voorts:
 • Naam bedrijf, afdeling, project- of budgetcode,
 • Straatnaam, huisnummer/postbus, postcode, woonplaats,
 • Telefoonnummer,
 • Akkoordverklaring met de algemene voorwaarden van Quite Write.
 • Instemming met de opslag en verwerking van je gegevens die u heeft ingevuld in het aanmeldingsformulier.

3. Overig

 • Gegevens over jouw activiteiten op deze website,
 • IP-adres (geanonimiseerd)
 • Internetbrowser en apparaattype.

Het Notu-lerenteam verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige gegevens

Post
Het Notu-lerenteam wil de kosten zo laag mogelijk houden, zo blijft het platform toegankelijk voor iedereen en kunnen wij gunstige tarieven rekenen voor onze diensten. Bovendien zijn we zuinig op het milieu. Een bevestiging van ontvangst van je contactverzoek en/of aanmelding ontvang je per e-mail. Wij gebruiken alleen briefpost als wij je een offerte of een factuur sturen.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Het Notu-lerenteam ze?
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die een website kan opslaan op de computer van een bezoeker. In deze bestanden wordt informatie over het bezoek aan de site opgeslagen. Het Notu-lerenteam gebruikt alleen functionele cookies en statistische cookies. Het Notu-lerenteam verzamelt geen marketing cookies en maakt geen gebruik van Google Analytics

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Voor welke doeleinden zal Het Notu-lerenteam informatie over u verzamelen?
De gegevens die we over u verzamelen en bewaren worden alleen gebruikt om je de gevraagde service te kunnen bieden.

 • Het afhandelen van jouw betaling,
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren,
 • Quite Write analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren,
 • Je geboortedatum en geslacht die u vermeldt op het aanmeldingsfomulier gebruiken wij alleen op het certificaat van deelname aan de notuleercursus dat u na afronding van de cursus wordt uitgereikt.

Het Notu-lerenteam verkoopt geen gegevens, nooit, aan niemand. We maken ook geen gebruik van je gegevens voor marketingdiensten van derden als bijvoorbeeld Facebook.

Bewaartermijnen
Het Notu-lerenteam (Quite Write) bewaart de gegevens die door haar verzameld worden gedurende verschillende termijnen, afhankelijk van de categorie van gegevens en de wijze waarop die verzameld zijn.

Ten aanzien van de gegevens die verzameld worden met de (contact)formulieren op de website, geldt dat die gedurende vijf jaren bewaard worden. Ten aanzien van de gegevens die verzameld worden via de cookies op de website, gelden de bewaartermijnen zoals beschreven in het Cookie Statement (zie elders op deze website).

Voor zover er voor bepaalde gegevens in deze Privacyverklaring geen concrete bewaartermijn zou zijn vastgesteld, geldt een termijn tot maximaal één jaar na afloop van (i) de duur van de relatie met de betrokkene dan wel (ii) de eventuele toepasselijke wettelijke bewaartermijn. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

Op welke wijze beschermt Het Notu-lerenteam je persoonlijke informatie?
Het Notu-lerenteam neemt passende technische en organisatorische maatregelen om je (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Voor de verwerking van je gegevens hebben wij een verwerkingsovereenkomst gesloten met Antagonist BV (www.antagonist.nl) waarin regels zijn vastgelegd over de omgang met en de bescherming van deze gegevens.

Functionaris Gegevensbescherming
Het Notu-lerenteam (Quite Write) heeft niet een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld.

Rechtsgronden
Het Notu-lerenteam (Quite Write) verwerkt persoonsgegevens als daarvoor toestemming gegeven is. Dat is bijvoorbeeld het geval als er een contactformulier wordt ingevuld op de website. Verder verwerkt Quite Write persoonsgegevens als dat nodig om een overeenkomst met een klant tot stand te brengen of uit te voeren. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een offerte gevraagd wordt, als een klant  zich aanmeldt voor een cursus. In zo’n geval verzoekt Het Notu-lerenteam (Quite Write) waar mogelijk ook om toestemming voor de verwerking. De rechtsgrond(en) voor verwerking zijn dus (i) toestemming en/of (ii) dat verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene een partij is, of geschiedt op verzoek van de betrokkene voor de sluiting van een overeenkomst.

Rechten van de betrokkene
Je kunt bij het Notu-lerenteam (Quite Write) een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te laten verwijderen. Ook kun je bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van je gegevens. Als het Notu-lerenteam (Quite Write) je persoonsgegevens verwerkt op basis van je toestemming, kun je die toestemming op ieder moment weer intrekken. Voor al deze zaken en voor overige vragen kun je contact opnemen met Quite Write op 046 – 785 27 30 of info@quitewrite.nl. Het Notu-lerenteam (Quite Write) zal binnen een maand reageren op je bericht.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Als je meent dat Quite Write handelt in strijd met de geldende wet- en regelgeving over persoonsgegevens, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG).

Geautomatiseerde besluitvorming
Er vindt bij Quite Write geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

Delen van persoonsgegevens met derden
Het Notu-lerenteam (Quite Write) verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Antagonist BV dat jouw gegevens verwerkt in onze opdracht, hebben wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrojeelijkheid van nieuwe gegevens. Quite Write blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Doorgifte van persoonsgegevens aan ‘derde land’ of internationale organisatie
Derde landen’ zijn alle landen buiten de EU, met uitzondering van de landen in de Europese Economische Ruimte (EER). Dit zijn Noorwegen, Liechtenstein en IJsland.

Quite Write geeft geen persoonsgegevens door aan een derde land. De servers van Het Notu-lerenteam staan in Nederland, er worden geen gegevens naar het buitenland verzonden.

Overig
Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Quite Write passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Van tijd tot tijd zal het nodig zijn om deze Privacyverklaring te wijzigen. Het Notu-lerenteam (Quite Write) heeft het recht om dat te doen. Wij raden u aan om deze Privacyverklaring Statement af en toe te controleren op eventuele wijzigingen.

Laatst herziene versie: 4 november 2020