Algemene Voorwaarden

[printfriendly]

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Opleider:Notu-Leren of diens vertegenwoordigers
Inschrijver: de contractuele wederpartij van opdrachtnemer.

Deelnemer: degene die aangemeld is voor de training van de opleider.
Overeenkomst: de overeenkomst voor de training.

Artikel 2 Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de opdrachtnemer en een opdrachtgever waarop de opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de opdrachtnemer voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk, ondertekend, zijn overeengekomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. De opdrachtnemer is slechts aan de aanbiedingen gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen de gestelde termijn wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
2. De door de opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd. De opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen de gestelde termijn worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is de opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de opdrachtnemer anders aangeeft.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

1. De inschrijver kan zichzelf voor een training aanmelden, maar kan ook een ander als deelnemer aanmelden. De opleider zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Eén en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2. De overeenkomst tussen opleider en inschrijver komt tot stand door het insturen van het aanmeldingsformulier via de website van de opleider en door schriftelijke bevestiging door de opleider aan de inschrijver van dienst inschrijving.
3. Door aanmelding voor een training, verklaart de inschrijver zich akkoord met de algemene voorwaarden voor trainingen van Notu-Leren.

Artikel 5 Annulering van de overeenkomst

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst schriftelijk opzeggen, met inachtneming van het bepaalde in de overeenkomst.
2. Herroepingsrecht. Inschrijver (Consument) heeft ingeschreven voor een training op een bepaalde datum en deze inschrijving op datum heeft bevestigd door het verzenden van het digitale aanmeldingsformulier, dan kan de inschrijver geen gebruikmaken van het herroepingsrecht en zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing.  
3. Indien de overeenkomst schriftelijk voorafgaand aan de training wordt opgezegd door de inschrijver, heeft de opleider recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de opdrachtnemer zijn toe te rekenen.
4. Indien de overeenkomst door de inschrijver schriftelijk wordt opgezegd tot drie weken voor aanvang van de cursus, wordt aan inschrijver 10% van de totale trainingskosten in rekening gebracht.
5. Bij annulering tussen 1 (één)  en 3 (drie) weken voor aanvang van de training, wordt aan de inschrijver 40% van de totale cursuskosten in rekening gebracht.
6. Bij annulering korter dan een week voor aanvang van de training, is inschrijver verplicht 100% van de totale cursuskosten te vergoeden.

 Artikel 6 Vervanging

1. De inschrijver is vrij om de in plaats van de ingeschreven deelnemer (in overleg) een andere deelnemer aan de training te laten deelnemen.
2.
De persoonsgegevens (naam, adres en geboortedatum) van de vervangende deelnemer dienen voor het begin van de training aan de opleider te worden medegedeeld.

Artikel 7 Annulering door de opleider

1. De opleider heeft het recht zonder opgave van redenen de cursus te annuleren of deelname van een deelnemer te weigeren, in welke gevallen de inschrijver recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan opleider betaalde bedrag.
2. De opleider zal uiterlijk 7 (zeven) dagen voor aanvang van de training de inschrijver over een eventuele annulering berichten.
3. Indien de training door de opleider wordt geannuleerd, zal een alternatief worden geboden. Indien dit alternatief door de inschrijver wordt afgewezen, zijn geen annuleringskoten verschuldigd.

Artikel 8 Tarieven

1. De tarieven zijn bindend.
2. De opleider verzorgt dagarrangementen bestaande uit de training inclusief koffie, thee en een lunch. Deelname aan het dagarrangement is verplicht.
3. Het trainingsmateriaal is inbegrepen in het tarief.
4. De tarieven en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

Artikel 9 Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na declaratiedatum, op een door de opleider aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. De betaling dient in ieder geval te zijn ontvangen, voordat de training plaatsvindt. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van veertien dagen of voor de datum waarop de training plaatsvindt, dan is de inschrijver van rechtswege in verzuim. De inschrijver is alsdan een boeterente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
3. Niet tijdige ontvangst van de betaling door de opleider, kan leiden tot uitsluiting van de deelnemer aan de training.

Artikel 10 Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar en/of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de opleider gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en de opleider zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk, dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is de opleider niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 Artikel 11 Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt de opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de opdrachtnemer toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door de opdrachtnemer verstrekte stukken blijven te allen tijde eigendom van de opdrachtnemer, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.
3. De in dit artikel genoemde zaken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
3. De opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
4. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
5. Indien derden beslag leggen op de onder de in dit artikel genoemde geleverde zaken, danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht de opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 12 Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op elke overeenkomst tussen de opleider en de inschrijver is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die mochten ontstaan terzake van overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever dan wel de uitvoering daarvan zullen worden voorgelegd aan de naar Nederlands recht bevoegde rechter.

[printfriendly]